Statut

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w KUROWIE zwane w dalszej części statutu OSP.

2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z póżn. zm.), a także niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą OSP jest strażnica OSP Kurów mieszcząca się przy ul. J. Kilińskiego 2A, 24-170 Kurów, województwo lubelskie, powiat puławski.

§ 2

1. Terenem działania OSP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności miejscowość będąca jej siedzibą, tereny położone w gminie Kurów oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. OSP Kurów jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

4. Stowarzyszenie OSP może współpracować i należeć do zagranicznych i międzynarodowych organizacji ochrony przeciwpożarowych, a także do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania i zbieżnych celach statutowych.

§ 3

Ochotnicza straż pożarna posiada sztandar oraz używa pieczęci, godła i flagi organizacyjnej Związku OSP RP, mundurów, dystynkcji i odznak według wzorów określonych odrębnymi przepisami.

§ 4

1. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

2. Z tytułu pełnionych funkcji w ramach organów OSP nie można pobierać wynagrodzenia.

3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów OSP przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

1. Celem stowarzyszenia jest:

1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

2) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

3) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

5) działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

6) działania na rzecz obrony cywilnej.

Czytaj dalej ...

OSP KURÓW