Zostań strażakiem

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia OSP w Kurowie?

OSP dzielą się na:

1. członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i członków jednostki operacyjno technicznej.

2. członków wspierających.

3. członków honorowych.

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1. pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego

uczestnictwa w realizacji celów OSP.

Członek zwyczajny musi aktywnie uczestniczyć w wykonywaniu postanowień statutu, opłacać składkę członkowską i złożyć deklarację członkowska i przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 7 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez jednostkę operacyjno – techniczną OSP.

zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.

2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5. używać munduru, dystynkcji i odznak.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. aktywne uczestniczenie w działalności OSP.

2. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.

3. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

4. dbanie o dobre imię OSP i jej mienie.

5. regularne opłacanie składek członkowskich.

6. godne reprezentowanie członkowstwa w Stowarzyszeniu OSP na zewnątrz.

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych spełniających warunki określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną. Członek zwyczajny wchodzący w skład jednostki operacyjno technicznej może brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Czytaj dalej ...

OSP KURÓW