Zostań strażakiem

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia OSP w Kurowie?

OSP dzielą się na:

1. członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i członków jednostki operacyjno technicznej.

2. członków wspierających.

3. członków honorowych.

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1. pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego

uczestnictwa w realizacji celów OSP.

Członek zwyczajny musi aktywnie uczestniczyć w wykonywaniu postanowień statutu, opłacać składkę członkowską i złożyć deklarację członkowska i przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 7 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez jednostkę operacyjno – techniczną OSP.

zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.

2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5. używać munduru, dystynkcji i odznak.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. aktywne uczestniczenie w działalności OSP.

2. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.

3. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

4. dbanie o dobre imię OSP i jej mienie.

5. regularne opłacanie składek członkowskich.

6. godne reprezentowanie członkowstwa w Stowarzyszeniu OSP na zewnątrz.

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych spełniających warunki określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną. Członek zwyczajny wchodzący w skład jednostki operacyjno technicznej może brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Członkostwo ustaje na skutek:

1. skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

2. skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

- rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.

- nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

- nieusprawiedliwionego nie uczestnictwa w walnych zebraniach OSP przez okres 2 lat.

- śmierci członka.

3. wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

- prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.

- popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.

4. przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście

na posiedzeniu zarządu.

5. od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o

wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

6. do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

7. skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 17

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej.

Godność członka honorowego nadaje uchwałą walne zebranie OSP.

2. honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w

walnym zebraniu.

OSP KURÓW